Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op amba-amba.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen.
 
Contactgegevens en Maatschappelijke zetel
amba-amba vzw
Desselgem-Dries 94
B - 8792 Desselgem
0032(0)56 726849
info@amba-amba.be
Ondernemingsnummer: 0686.795.533
BTW nummer: BE0686.795.533
*HRnr: 152482
RPR Kortrijk
rek nr VDK BE59 8916 1409 8926
*BIC: KREDBEBB
 
Prijzen
Voor het afrekenen worden u de prijzen van de producten meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De eventuele verzendingskosten worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot de bestelling overgaat. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling van de producten geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn op de offerte staat vermeld.
 
Aankoop
Om een product aan te kopen, dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, dient u uw contactgegevens en facturatiegegevens in te voeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarop u koopt.
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege, zal het feit dat amba-amba de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, betekenen dat er sprake is van een geldige koopovereenkomst. U tekent hierbij een contract op afstand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 
Betaling
Betalingen van producten gekocht bij amba-amba geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgestelde betaalmiddelen op de website. amba-amba blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie en over internet verstuurd, hiervoor heeft u geen speciale software nodig. Pas wanneer de volledige betaling ontvangen werd zullen de producten verzonden worden naar het opgegeven leveringsadres.
Wij aanvaarden betalingen via Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact / Mister Cash, iDeal, overschrijving en contante betaling bij afhaling. Elke factuur is betaalbaar op haar datum, netto, contant en zonder korting op ons adres.
Bij overschrijving behoudt amba-amba het recht om de bestelling te annuleren, indien er geen feitelijke betaling is gebeurd op ons rekeningnummer, binnen de 7 werkdagen na de bestelling.
 
Levering en leveringstijd
De door amba-amba opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzonderling van betalingen via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Zodra de te leveren producten op het opgegeven leveringsadres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. amba-amba levert in gans Europa, tenzij anders vermeld. Leveringen gebeuren met Taxipost.
De leverings- en/of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven. Bij bestellingen kleiner dan  80 euro netto wordt 7 euro verzendingskosten aangerekend. Verzendingen naar het buitenland volgens het taxiposttarief
 
Productinformatie
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven en dergelijke met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
amba-amba is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producten verstrekte technische gegevens.
Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. amba-amba doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leverancier. In deze gevallen zal amba-amba u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
De producten aangeboden door amba-amba voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden. Het is mogelijk dat amba-amba op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. amba-amba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
Wil je een koppeling aanbrengen tussen uw site en de site www.amba-amba.be, dan kan dit na schriftelijke toestemming van amba-amba.
 
Bedenktijd, retourneren en ruilen
Voor alle producten gekocht bij amba-amba heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consumenten van 14 juli 1991, een bedenktijd van 14 werkdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. De producten dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen de 14 werkdagen na ontvangst te retourneren, de verzenddatum geldt als controle.
Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en terug gestuurd naar afzender. amba-amba betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terug op het door u meegedeelde rekeningnummer.
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terug betaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is.
  • Bederfbare of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op een andere wijze is beschadigd.
  • CD en DVD
  • Solden.

 
Garantie
amba-amba volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de originele factuur (tenzij anders vermeld). Indien er langere garantietermijn is voor een product dan zal dit bij het product op onze website aangegeven zijn. De beslissing of een product al dan niet onder garantie valt, ligt steeds bij de fabrikant of de leverancier van het product. Het product wordt dus door ons naar de fabrikant of leverancier gestuurd, deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt en ons ook meedelen waarom die beslissing genomen is. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor deze beslissing.
 
De retour van artikelen kan via de Post of via een privé transportdienst uitgevoerd worden of ter plaatse - tegen ontvangstbewijs - bij ons afgeleverd worden. De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen ten laste van de koper en op uw verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging. amba-amba zal de verkochte producten, vervangen door producten voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien de koper ons in staat gesteld heeft een onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de producten, binnen de geldende garantietermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.
 
Gebreken
U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden:

  • Werden de juiste producten geleverd?
  • Voldoen de geleverde producten aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen aan amba-amba te melden, dit schriftelijk. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen de 7 werkdagen na ontdekking te melden aan amba-amba, dit schriftelijk. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van de amba-amba.
 
Overmacht
Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop amba-amba geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor amba-amba niet in staat is haar verplichtingen na te komen. amba-amba heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat amba-amba haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van amba-amba opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door amba-amba niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten.
 
Vragen en klachten
Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de terugbetaling of omruiling van de producten. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. amba-amba behandelt vragen en klachten steeds binnen de 7 dagen.
 
Geschillen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van amba-amba, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
amba-amba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal amba-amba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Amba-amba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. amba-amba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 
amba-amba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar rechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites op pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. amba-amba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de websites en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 
Auteursrecht en kopierecht
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan amba-amba of rechthoudende derden. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

Voorwaarden bij inschrijving voor activiteit

Inschrijven en reserveren

Voor elke les dien je je op voorhand online te registreren (ook voor een proefles). Ben je nog niet gekend bij amba-amba?  Dan maak je eerst een nieuwe gebruiker aan op ons reservatiesysteem Momoyoga. Elke les heeft een maximum aantal deelnemers. Dit om voor elke deelnemer voldoende ruimte te kunnen garanderen, bijgevolg is registreren op voorhand verplicht.

Van zodra je voor een les inschrijft, word je in de les verwacht. 
Online annuleren kan tot 4 uur voor aanvang. Daarna zal je beurt aangerekend worden. 
Je les annuleren doe je via het online systeem Momoyoga. Dit kan niet via e-mail, Facebook, Instagram, en ook niet telefonisch. Ben je vergeten te annuleren, of ben je niet op tijd in de les, dan ben je helaas je beurt kwijt. 
Je aanwezigheid registreren kan nog tot 1 uur voor de start van de les indien er nog plaats is.

​Betalingen

Via het reservatiesysteem moedigen we aan om online te betalen, dit kan via creditcard, bancontact
indien dit niet lukt kan vragen we je over te schrijven op rekeningnummer IBAN BE79738025289033 (amba-amba Desselgem) met vermelding van je naam en de sessie waar je voor inschrijft. 

-Betalen kan je cash ter plaatse ruim voor de les (10 min. voor aanvang van de les). 

Kosteloos verlengen kan enkel om medische redenen met een doktersattest. 

 
Het uurrooster kan ten allen tijde gewijzigd worden.

Als je zelf niet naar de cursus kan komen, kun je een ander in jou plaats laten komen. Dit kan zonder extra kosten, mits op voorhand schriftelijk doorgegeven en na bevestiging van amba-amba

Amba-amba behoudt zich het recht de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het dagprogramma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Als de cursus wordt geannuleerd door amba-amba krijg je het volledige inschrijvingsgeld van de betreffende cursus uiteraard weer terug.

Als deelnemer draag je zelf de volledige verantwoordelijkheid voor je gezondheid. Met het betalen van het cursusgeld, wat dient als ondertekening verklaar je dat je lichamelijk gezond bent en geen medische klachten hebt die de volledige deelname aan het programma in de weg zouden staan. Tevens stem je er mee in zelf de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor alle risico’s , blessures of schade, die kunnen ontstaan door deelname aan het programma. Verder verklaar je bewust en vrijwillig af te zien van toekomstige claims tegen amba-amba of de docent, voor elke blessure en welke schade dan ook die je zou kunnen oplopen door aan het programma deel te nemen.

Als deelnemer aan het programma ben je verplicht blessures die tijdens de periode ontstaan, eventuele zwangerschap en alle medische klachten die je deelname aan het programma kunnen beïnvloeden, zo snel mogelijk aan de docent te melden.